Informace o zpracování osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v  uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: 2wbmhu6, e-mailem na adrese zs.strazek@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek 27, 592 53. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Petr Šnek, tel. č. 776 772 446, email: stewestewe@seznam.cz.

Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte škola předává zákonným zástupcům písemně v administrativním systému www.iskola.cz, o žácích 1., 2. a 3. ročníku v papírové žákovské knížce nebo e-mailem na adresách zaměstnanců nebo ústně na telefonních číslech, která jsou uvedena na webových stránkách školy.

Rozsah zpracovávaných informací pro zajištění vedení dokumentace je dán právními předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími předpisy. V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola následující údaje:§ 28 odstavec  (2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti nebo žákovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák na území České republiky,  

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,  

c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,

d) datum zahájení vzdělávání ve škole,  

e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,  

f) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,  

g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  

h) datum ukončení vzdělávání ve škole;  

i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, předávají Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Při zápisu do mateřské školy a základní školy zákonní zástupci svým podpisem udělují škole následující generální souhlas: Dávám svůj souhlas základní škole nebo mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence rizikového chování pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií a videonahrávek mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Dále svůj souhlas dávám k veřejnému vystavování výtvarných a literárních děl mého dítěte pro účely prezentace školy.  Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR.“

24. 5. 2018 Anna Knoflíčková, ředitelka školy


Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů:

Přidáno 24. 5. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10