Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je uložen na přístupném místě ve škole, v chodbě před ředitelnou školy.
 

Co je Školní vzdělávací program?

Školní vzdělávací program je školský dokument, který vychází z cílů vzdělávání, které jsou zakotveny v Národním programu vzdělávání a v rámcových vzdělávacích programech (dále jen RVP).  Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Každá škola si je vytváří sama podle zásad stanovených v příslušném Rámcovém vzdělávacím programu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


Na naší škole vyučujeme podle následujících vzdělávacích programů:      

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), od 1. 9. 2016 a dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2017
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ( ŠVP ZV – LMP), od 1. 9. 2007.      
 • Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální ( ŠVP ZŠS), od 1. 9. 2010.

Celé dokumenty jsou uloženy na přístupném místě ve škole (sborovny, ředitelna) – je možnost do nich nahlédnout, pořizovat si opisy, udělat výpisy, případně kopie.

Hlavní cíle ŠVP ZV vychází z cílů vzdělávání zakotvených v RVP. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Proto usilujeme především o naplňování těchto cílů:                                              

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací
 • rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za něodpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci


Základními stavebními kameny našeho ŠVP jsou:

 • vzdělávání v souvislostech
 • práce s různými zdroji informací
 • individualizace vzdělávání a individualizované hodnocení
 • partnerské vztahy
 • plánování delších časových období
 • dobrá návaznost základního vzdělávání na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině
 • vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a vzdělávání žáků nadaných

Náš ŠVP ZV  vytváří tým pedagogů tak, abychom zajistili velmi dobré vzdělávací podmínky pro všechny žáky.

Mgr. Jaroslava Zelinková

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10