Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2016  najdete na stránce základní škola - dokumenty, ve škole je uložen na přístupném místě  v chodbě před ředitelnou školy. Školní pomůcku Co je základ učiva v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce najdete v záložce základní škola - dokumenty.

ŠVP ZV od 1. 9. 2016 má 4 dodatky:

dodatek č. 1 (od 1. 9. 2017)

dodatek č. 2  (od 1. 9. 2018)

 dodatek č. 3 (od 1. 9. 2019)

 dodatek č. 4 (od 1. 9. 2020)

dodatek č. 5 (od 1. 9. 2021)

dodatek č. 6 (od 1. 9. 2022)

 

Co je Školní vzdělávací program?

Školní vzdělávací program je školský dokument, který vychází z cílů vzdělávání, které jsou zakotveny v Národním programu vzdělávání a v rámcových vzdělávacích programech (dále jen RVP).  Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Každá škola si je vytváří sama podle zásad stanovených v příslušném Rámcovém vzdělávacím programu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


Na naší škole vyučujeme podle následujících vzdělávacích programů pro dva obory vzdělávání:      

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), od 1. 9. 2016 a dodatky č. 1,  č. 2, č. 3, č.4 a č. 5. 
 • Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální ( ŠVP ZŠS), od 1. 9. 2010 (ve šk. roce 2021-2022 se podle tohoto programu nevzdělává žádný žák)

Celé dokumenty jsou uloženy na přístupném místě ve škole (sborovny, ředitelna) – je možnost do nich nahlédnout, pořizovat si opisy, udělat výpisy, případně kopie.

Hlavní cíle ŠVP ZV vychází z cílů vzdělávání zakotvených v RVP. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Proto usilujeme především o naplňování těchto cílů:                                              

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací
 • rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za něodpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci


Základními stavebními kameny našeho ŠVP jsou:

 • vzdělávání v souvislostech
 • práce s různými zdroji informací
 • individualizace vzdělávání a individualizované hodnocení
 • partnerské vztahy
 • plánování delších časových období
 • dobrá návaznost základního vzdělávání na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině
 • vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a vzdělávání žáků nadaných

Náš ŠVP ZV  vytváří tým pedagogů tak, abychom zajistili velmi dobré vzdělávací podmínky pro všechny žáky. Doplňková pomůcka naší školy Co je základ učiva pro matematiku, český jazyk a anglický jazyk může pomoci k lepšímu přehledu o tom, co mají žáci v těchto předmětech umět za jednotlivá období vzdělávání, tj. 1.ročník až 3. ročník, 3. ročník až 5. ročník, 6. ročník až 9. ročník = co je podstatné a je potřeba zažít a systematizovat.

Mgr. Anna Knoflčíková

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10