Projekty

LOGOOd školního roku 2018/2019 je ZŠ a MŠ Strážek součástí skupiny škol ŠKOLA PRO DEMOKRACII

Cílem Školy pro demokracii je rozvíjet úroveň občanské zralosti v naší zemi

  • Podpora škol, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost.
  • Zapojování občanů, kterým není lhostejný stav demokracie v naší zemi a chtějí svým vlastním dílem podpořit zrání české společnosti.
  • Odpovědnost – zralost – odvaha

Naše hodnoty vypovídají o tom, jakým způsobem pracujeme, jaký je náš tým a co se snažíme školám a dětem předávat.

Odpovědnost: klíčová hodnota, která je přímo spjatá s pojmem demokracie; odpovědně přistupujeme k vlastní práci, vnímáme svou míru odpovědnosti za to, jak vypadá naše společnost a ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost za svůj život.

Zralost: je pro nás hodnotou, která vyjadřuje proces, že se sami sobě, druhým i tomu, co se děje kolem nás snažíme porozumět; pěstujeme zralé vztahy uvnitř týmu i navenek, které se opírají o respekt k druhému; usilujeme o zralejší občanskou společnost v ČR.

ZALOŽILI JSME V NAŠÍ ŠKOLE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT,  vzděláváme a podporujeme učitele a vybavujeme děti ze škol občanskými dovednostmi. Pomáháme vytvářet příklady dobré praxe a příběhy proměn jednotlivců i celých školních společenství, které zveřejňujeme, a přispíváme tak veřejné debatě o stavu demokracie v ČR. 

1. 9. 2017        Anna Knoflíčková,  Více čtěte na  http://www.skolaprodemokracii.cz

Projekt  SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Od května 2017  ZŠ a MŠ Strážek plní program Skutečně zdravé školy.

Plnime program SZS_250x250

 

 

 

 

 

 

Projekt 2016-2018

plakát


logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 

 

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 

Název projektu dle MS2014+: Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Strážek                                               Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002973 

Cíle projektu: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Celkové zdroje: 630 186,00                                                                                                                           Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ), Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (DVPP ): Inkluze, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (DVPP) – Inkluze, Školní asistent – personální podpora MŠ, Školní asistent – personální podpora ZŠ

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY ve Strážku 

Tento projekt je realizován v roce 2017 a je podpořen nadací ČEZ  částkou 160 000 Kč. Hřiště bude sloužit pro výuku, poznávání, sportování a odpočinek. Využívat ho budou děti všech součástí školy – mateřské i základní školy, školní družiny a pro volnočasové aktivity.  Z nadačního příspěvku pořídíme herní prvky s celokovovou konstrukcí - krytý domeček s  tabulí,  řetězovou houpačku tzv. hnízdo, věžovou skluzavku a lanovou  pyramidu. Venkovní fitnes prvek tzv. eliptický trenažer zakoupíme za podpory  Spolku rodičů a z provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Strážek. Do zahrady umístíme  nové lavičky a stolek. Zřizovatel školy pomáhá při zajištění terénních úprav a oplocení celého areálu školní zahrady.

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

 Projekt 2015 – 2016 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost     

logo

 Název projektu: Výzva č. 57 Realizace projektu: 01.09.2015 31.12.2015                        Rozpočet projektu celkem: 303 832,00 Kč                                                                                    Cílem klíčové aktivity č. 4 je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Škola zavedla do výuky interaktivní výukový systém DynEd.

Cílem klíčové aktivity č. 1 je rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy formou vytváření žákovských výrobků. Školní dílna bude vybavena nářadím a nástroji pro práci žáků a pedagoga. 

 

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Cíl projektu: Podpora polytechnického vzdělávání a manuální zručnosti v ZŠ a MŠ Strážek, vybavení školy konstrukčními stavebnicemi.

 Realizace projektu: 01.09.2015 –  31.12.2015  

Celkové náklady projektu: 35 000 Kč

PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY

 

PROJETK LET´S SPEAK TOGETHER 3                             2016/2017 

PROJETK LET´S SPEAK TOGETHER 2                             2015/2016

Ve výuce anglického jazyka je podporován rozvoj komunikativních dovedností zařazením následujících moderních metod výuky:

1. Rodilí mluvčí ve výuce.

Každé úterý mají žáci hodinu angličtiny připravenou  českým pedagogem a anglicky mluvícím pedagogem panem Johnem Garvey.

2. Interaktivní výukový program.

Ve výuce i v domácí přípravě žáků je ve šk. roce 2015/16 používán  interaktivní  výukový systém DynEd. Podporuje rozvíjení všech složek  cizího jazyka, tj. poslechu – mluvení – čtení – psaní. 

 

Ovoce do škol v ČR

ovoce do školJedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Žáci 1. stupně v naší škole dostávají ovoce nebo zeleninu každou středu.

Přesměrování na stránky projektu

Projekt Mléko do škol … aneb nabídněte dětem tolik potřebné mléčné výrobky

mlekoTento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF)

Naše škola se zapojila do tohoto projektu a žáci mají možnost obdržet jeden dotovaný mléčný produkt v každém vyučovacím dni.

Přesměrování na stránky projektu 

   

logo etwinningu

 

 

 

 

eTwinning je společenství evropských škol 

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je  spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 25 jazykových verzích. Žáci 9. ročníku  ve školním roce 2013/2014  pracovali  na  projektu Ich und meine Schule. Partnerskou školou se stala Základní škola Bzince pod Javorinou  (http://zsbzince.edupage.org/) ze Slovenska. Společným jazykem pro komunikaci je němčina. Cílem projektu bylo představit svoje školy, třídy a vzdělávací systémy obou států. Žáci se navzájem poznají a vyzkouší svoje komunikační schopnosti v cizím jazyce. Očekávaným výsledkem je vytvoření prezentace v Power Pointu a krátkého fotopříběhu.

Ve školním roce 2014/2015 pracují žáci na projektu Postakarten Austausch, partnerské školy jsou dvě : Gowidlino  Polsko a řecká škola Řecko . Žáci 9. ročníku si německy popisují místo bydliště, vyměňují pohlednice a foto z místa školy, vytváří prezentace. Komunikačním jazykem je němčina.

certifikát Postakarten Austausch

 Les ve škole

les ve škole logo

Je mezinárodní výukový program, který běží v 21 zemích světa. V České republice jej koordinuje sdružení TEREZA  ( www.terezanet.cz ) se sídlem v Praze. V loňském školním roce bylo v programu zapojeno 380 základních škol a jiných vzdělávacích zařízení z celé ČR.

Zapojením do tohoto programu naše škola již třetím rokem smysluplně realizuje environmentální výuku.  Žáci poznávají na základě vlastního pozorování ekosystém les, život všech organismů v něm a vztahy mezi nimi, učí se porozumět přírodě okolo nás a pečovat o zelená místa ve svém okolí. Program podporuje výuku v terénu, která je vedena v duchu „školy hrou“, žáci se učí o lese v lese.

Aktivity čtvrťáků a páťáků byly zveřejněny jako „Příklad dobré praxe“ v časopise Inspirační noviny Programu Les ve škole 2011/2012. Ve školním roce 2012/2013 tým šesťáků získal pro naši školu certifikát Lesní třída a stal se patronem 10 m2 plochy pralesa na svazích Ještědu.

        

                 PŘÍRODNÍ ZAHRADA  

Podporil_Kraj_Vysocina_236x62

 

V březnu 2014 vypsal Kraj Vysočina grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s názvem Životní prostředí 2014.

Cíle programu byly realizovat aktivity environmentálního vzdělávání v různých oblastech – např. odpady, ovzduší, lesní pedagogika, přírodní zahrady. Poněvadž naše škola již delší dobu uvažuje o realizaci prvků přírodní zahrady, sepsali jsme po dohodě se zřizovatelem – Městysem Strážek žádost o poskytnutí grantu k tomuto účelu.

Ve výběrovém zřízení jsme uspěli a škola získala dotaci ve výši 33 920 Kč na realizaci akce „Přírodní zahrada“ tj. 80 % z celkových nákladů na akci. Zbylých 20 % ve výši 8 480 Kč bude uhrazeno z provozních prostředků poskytovaných škole zřizovatelem. Projekt bude ukončen certifikací zahrady ve spolupráci s certifikačním orgánem Chaloupky o.p.s. a musí být zrealizován nejpozději do 30. 9. 2015.

 

  

logo mas Zubří zeměZNÁM KŘIŠŤÁLOVOU STUDÁNKU 2013/2014

V dubnu 2014 se ZŠ stala partnerem v projektu „Znám křišťálovou studánku“, který zajišťuje MAS Zubří země, o.p.s. a MAS Rokytná.

Smyslem a cílem tohoto projektu je obnova 38 vybraných studánek a pasportizace všech studánek stávajících. Na území MAS Zubří země se bude obnovovat 21 studánek.

Žáci naší školy si vybrali studánku, kterou pojmenovali „Pod skalkou“.

    

PROJEKT LET´S  SPEAK TOGETHER  2014/2015              Budeme mluvit spolu…..

 

logo

 

 Od října 2014 začal na naší škole působit lektor anglického jazyka Steve Catt, který vede některé vyučovací hodiny společně s naší paní učitelkou Mgr. Lucií Holou. Projekt probíhá ve spolupráci s jazykovou školou Polyglot.

Aktivity, které jsou naplánovány:                                                                                                         1/ zapojení lektora – rodilého mluvčího  do výuky a to jak na 1. tak na 2. stupni  – probíhá každý pátek                                                                                                                                      2/ podpora školy při realizaci mezinárodních projektů (metodologie psaní mezinárodních projektů, zajišťování zahraničních partnerských škol, příprava a plánování aktivit v mezinárodních projektech)                                                                                              3/ zavádění metody CLIL do výuky 

Metoda CLIL spočívá v použití cizího jazyka i v jiných předmětech. V rámci této aktivity budou učitelé za pomoci rodilého mluvčího či učitele jazyků vytvářet materiály, které zaplní cca 15 min výuky jiného předmětu – plánujeme realizovat v tělesné výchově nebo zeměpisu 

4/ podpora vzdělávání učitelů   

V rámci této aktivity mohou učitelé nebo žáci navštěvovat kroužky vedené rodilým mluvčím u nás ve škole.

 

 PODPORA ZDRAVÍ VE ŠKOLÁCH V KRAJI VYSOČINA “ Pohyb nás baví“                

Všichni víme, že pro děti, které  chtějí aktivně trávit svůj volný čas,  na malých obcích často nabídka volnočasových programů chybí. Proto jsme se rozhodli zpracovat projekt a hledat zájemce o práci s dětmi z řad sportovců a trenérů. Projekt probíhá ve spolupráci se vzdělávacím centrem Vysočina Education z Jihlavy. 

logo

Ve školním  roce 2014/2015 se nám podařilo získat finanční příspěvek na realizaci dvou sportovních kroužků. Kroužky probíhají od října 2014 v tělocvičně ve Strážku.

1. Míčové hry – florbal (lektor Lukáš Broža)

2. Taneční kroužek – aerobik (lektorka Jitka Exlová)

 

PODPORA MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přestože škola neuspěla v projektu Podpora regionů vypracovaného pro Nadaci ČEZ, nápad obnovení školní dílny v naší škole se podařilo přivést do úspěšného konce.         Úpravou prostor stávající malé dílny a skladu na školní dílnu mohla škola zařadit do školního vzdělávacího programu od školního roku 2014/2015 předmět Práce s technickými materiály. Poděkování patří několika sponzorům, především podniku GEAM Dolní Rožínka  za nakoupení základního ručního nářadí do dílny a Městysu Strážek.                                                                                                  Přínos pro výuku:                                                                                                              

  •  výuka bude realizována častěji formou činnostního učení
  • pro žáky, kteří se tolik neprosadí v předmětech teoretického zaměření, budou dílny příležitostí, jak dosáhnout úspěchu
  •  zkvalitníme přípravu k volbě povolání a žáci budou více motivování ke studiu technicky zaměřených oborů a řemeslu

Dílna bude využita v dalších výchovných předmětech a při pořádání tvořivých dílen pro veřejnost.

 

PROJEKT  VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA VYUŽITÍ ICT TECHNIKY A MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

logo 2014

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  (další info na webu MŠMT)

číslo prioritní osy: 1 – Počáteční vzdělávání                                                                                     oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení           číslo výzvy: 51

V průběhu realizace projektu budou pořízena mobilní dotyková zařízení jako výukové pomůcky pro pedagogy.

 Prezentace1

 

 PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ čtení pomáhá

Na webových stránkách projektu www.ctenipomaha.cz  je zveřejněn seznam knih ke čtení, které jsou rozděleny do tří kategorií podle věku čtenářů. Žák se zde zaregistruje. Jakmile některou z knih přečte, na stejných stránkách absolvuje test.  Poté, co odpoví na pár otázek vztahujících se ke knize, získá 50 korun. Tuto odměnu si nemůže vyzvednout v hotovosti, může ji však věnovat někomu, kdo čeká na pomoc (např. na výcvik pejska pro postiženého člověka). Charity, kterým mohou čtenáři věnovat své kredity, projekt „Čtení pomáhá“ vybírá ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.