Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště ve složení ředitel školy, výchovný poradce a metodikové obou stupňů. Při poskytování poradenských služeb spolupracujeme s odbornými poradenskými zařízeními.

ředitelka školy Mgr. Anna Knoflíčková

metodik 2. stupně, výchovný poradce a školní metodik prevence Mgr. Jaroslava Zelinková

metodik 1. stupně Mgr. Martina Saxová

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Koordinátorem poskytování podpůrných opatření je výchovný poradce školy za podpory školního poradenského pracoviště.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který obsahuje školní program proti šikanování.

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování  

 Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách www.iskola.cz/zsstrazek. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Anna Knoflíčková, září 2016