Jídelna

Jídelna

Oznámení

Školní jídelna oznamuje, že od 1. února 2022 dochází ke zdražení obědů a svačin pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance z důvodu rostoucích cen potravin.

 

Informace ze školní jídelny k vyplňování přihlášek ke stravování, platbám záloh na obědy a odhlašování a přihlašování obědů

Přihláška ke stravování - přihláška ke stravování na konci textu ke stažení

Vyplnit správně veškeré údaje, aby platby docházely v pořádku na náš účet. Zároveň je nutné sdělení Vašeho číslo účtu z důvodu identifikace platby a vracení přeplatků.

Variabilní symbol pro platbu zálohy ,výše zálohy  a číslo účtu Vám budou včas sděleny.  Zároveň je nutné v případě více dětí posílat zálohu na každé dítě zvlášť podle přiděleného variabilního symbolu.

Zálohy se platí od září do června na účet č. 86-4779940247/0100. Nastavte si na Váš účet trvalý příkaz k úhradě se splatností měsíčně do 15. dne v měsíci. První platba zálohy by měla být již v září.

Vyúčtování finančních prostředků bude provedeno na konci školního roku a zbývající přeplatky budou vráceny  na Váš účet.

Odhlašování a přihlašování stravy

Stravu je nutné odhlásit den předem v kuchyni do 13.30 hod  nebo telefonicky a SMS do 14.00 hod.

Strava se odhlašuje pouze v kuchyni nebo  u vedoucí ŠJ telefonicky, případně SMS.

V MŠ odhlašovat stravu nelze.

První den nemoci je možné oběd vyzvednout v kuchyni. Obědy se vydávají pouze do donesených nádob.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. č. 604 725 965 nebo pište na e-mail sjstrazek@seznam.cz.

Ceny obědů zůstavají stejné jako minulý rok, přehled cen od 1.9.2020 je uveden níže.

                                                                 Petra Janová

                                                                  vedoucí ŠJ

OZNÁMENÍ  O  ZVÝŠENÍ  CENY  OBĚDŮ  NA  DOPLŇKOVOU  ČINNOST

Z důvodu  zvyšování cen potravin a zvýšení mzdových a věcných nákladů na přípravu obědů  v rámci doplňkové činnosti jsme museli přistoupit na zvýšení ceny obědů.

Od 1. 3. 2021 se zvyšuje cena obědu pro cizí strávníky na 70,- Kč.  Poplatek za dovoz obědů  zůstává 5,- Kč.

Dále se zvyšuje cena obědů pro strávníky na příměstském táboře v době prázdnin:

Strávníci   7 – 10 let                     56,- Kč

                11 – 14 let                    59,- Kč

Pro děti MŠ  a žáky ZŠ se cena obědů nemění.

Informace  k  obědům  při  distanční  výuce

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, nebude-li provoz školní jídelny přerušen. Děti/žáci/studenti mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Obědy  do jídlonosičů je  možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Žákům s distanční výukou jsou obědy odhlášeny automaticky. Rodiče žáků, kteří mají zájem o školní stravování za dotovanou cenu nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní kuchyně.

Obědy se budou vydávat do čistých nádob určených na přepravu obědů  v budově  školní kuchyně. Jídlonosiče označené jménem odkládejte v chodbě školní kuchyně na připravený vozík. Vyzvednout si je můžete pouze v době od 10.00 do 12.00 hod. Doporučujeme mít jídlonosiče dvoje a oboje označeny jménem  žáka. (Při odběru obědů zanecháte druhé jídlonosiče na následující den, aby nedocházelo ke kontaktu zaměstnanců kuchyně a rodičů nebo žáků.)

Pozor změna v odhlašování obědů !!!

Od 1. září 2020 stále platí změna odhlašování a přihlašování obědů v ZŠ, přesnídávek, obědů a svačin v MŠ. Děti jsou přihlášeni na dobu školní docházky, rodiče zodpovídají za případné odhlášení. Stravu bude možné odhlásit a přihlásit pouze den předem do 13.30 hod. osobně v kuchyni nebo telefonicky a SMS do 15.00 hod. Ráno se žádné odhlášky a přihlášky nepřijímají!  První den nemoci se obědy vydávají pouze do donesených nádob.

Oznámení

ZŠ a MŠ Strážek oznamuje, že po dobu mimořádných opatření vzhledem ke COVID - 19 nebude provádět hostinskou činnost, tj. vaření a pořádání hostin a oslav.

Informace  k vyúčtování  obědů

Vyúčtování obědů za školní rok  bude provedeno v době hlavních prázdnin po zúčtování zaplacených záloh a skutečném odběru obědů za červen.

Přeplatky budou vráceny na Váš účet v průběhu měsíce července.

V červenci a srpnu zálohy neposílejte!

Nové zálohy se budou platit od září, jejich výše Vám bude včas sdělena.

 

Stravování dětí při pobytu ve školní družině v době prázdnin nebo ředitelského volna

Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole a ve školském zařízení (§ 119 školského zákona), z čehož jednoznačně vyplývá, že pokud je dítě v družině v době prázdnin, ředitelského volna či v době, kdy není vyučování, nemá v této době nárok na dotovaný oběd. Oběd pro dítě je možno zajistit z doplňkové činnosti školy a to za plnou cenu, tj. finanční normativ na potraviny + ostatní věcné a mzdové náklady + zisk.

Z hlediska platné právní úpravy je školní družina školským zařízením pro zájmové vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání), nikoliv školou nebo školským zařízením dle § 122 školského zákona.

Nabídka vaření pro veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Strážek nově nabízí v rámci doplňkové činnosti možnost pořádání menších oslav a hostin v prostorách školní jídelny s kapacitou max. 50 osob.

Režijní náklady k zajištění pohoštění činí 600,- Kč

Mzdové náklady na 1 pracovníka 100,- Kč / 1 hod.

Pohoštění lze připravit z potravin ze skladu školní jídelny nebo vlastních. Po skončení akce si objednatel zajistí úklid všech využitých prostor.

Pokud někdo bude chtít jen uvařit pokrm a odvézt si ho, bude mu k částce přičtena přirážka 50 % na věcné náklady.

Dále nabízí stravování pro veřejnost. Cena za jeden oběd je 60,- Kč. Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů, mohou se konzumovat ve školní jídelně v době od 10.30 hod. – 11.15 hod. nebo je možné využít i rozvoz, který zajišťuje Městys Strážek za 5,- Kč za oběd. Jídelníček na celý měsíc je k nahlédnutí na internetových stránkách školy zs-msstrazek@seznam.cz nebo ve školní jídelně. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. číslo 604 725 965 nebo e-mail sjstrazek@seznam.cz, kde Vám rádi poskytneme další informace.

Informace pro rodiče k bezhotovostnímu placení obědů

V  letošním školním roce jsme zavedli na vaši žádost placení obědů převodem na bankovní účet.

Zasíláme Vám novou přihlášku ke stravování, kde je nutné vyplnit správně veškeré údaje, aby platby docházely v pořádku na náš účet. Zároveň je nutné sdělení Vašeho číslo účtu z důvodu identifikace platby.

Variabilní symboly pro platbu  a výše zálohy Vám budou včas sděleny.  Zároveň je nutné v případě více dětí posílat zálohu na každé dítě zvlášť podle přiděleného variabilního symbolu.

Zálohy se platí od září do června. Vyúčtování finančních prostředků bude provedeno na konci školního roku a zbývající přeplatky budou převedeny v červenci na Váš účet.

V případě, že nemáte bankovní účet budete nadále platit hotově.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. č. 604 725 965 nebo e-mail sjstrazek@seznam.cz.

 


UPOZORNĚNÍ!

Rodiče jsou povinni od druhého dne nepřítomnosti strávníka ve škole obědy odhlásit, za neodhlášené obědy bude účtována cena oběda + ostatní  náklady ve výši 29,- Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. – 15, dnem v měsíci.
 

Od 1. 9. 2015 je v platnosti Doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelních lístků v zařízeních  školního stravování.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle tohoto nařízení se musí každý spotřebitel (strávník) dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny. Seznam sledovaných alergenů je v nařízení přímo uveden. Každý členský stát si pak může zvolit konkrétní způsoby, jakými bude spotřebitel informován.  

Všechny alergeny obsažené v připravovaných pokrmech ve školní jídelně budou číselně vyznačeny v jídelním lístku, u kterého bude vyvěšen seznam alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice č. 1169/11 EU. U jídelního lístku na internetových stránkách školy bude též seznam alergenů vložen. Informace je možno získat  u vedoucí školní jídelny nebo na nástěnce ve škole.


Výdejní doba pro žáky je od 11:10 do 13:00 hod., pro cizí strávníky od 10:30 do 11:15 hod.

Odhlášení z obědů je možné pouze 24 hodin předem (tel: 604 725 965), oběd pro nemocné dítě je možné pouze první den nemoci odebrat domů. 

Za ostatní neodhlášené obědy bude účtována plná cena obědů, tj. včetně ostatních nákladů ve výši 29 Kč. Obědy se platí hotově ve školní jídelně vždy mezi 12. a 15. dnem v měsíci.

Ke stažení

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10