Mateřská škola

Provozní doba mateřské školy ve školním roce 2022/2023 je stanovena od 6:00 do 16:00 hodin.

Telefonní kontakt – 733 520 641

Škola je certifikovaná značkou RODIČE VÍTÁNI.

Kapacita MŠ je od školního roku 2022/2023 naplněna na maximální počet 40 dětí.

Organizační chod je zajištěn ve 2 třídách - MYŠKY a SOVIČKY.

Složení tříd je heterogenní.

Vzdělávání zajišťují 4 učitelky. Disponujeme s funkcí asistenta pedagoga a školního asistenta.

Profilace mateřské školy

Vytváření předpokladů pro základní vzdělávání

 • posilováním schopnosti koncentrace, vytrvalosti
 • rozvojem smyslového vnímání, především sluchového a zrakového vnímání
 • podporováním schopnosti souvislého vyjadřování, rozšiřováním slovní zásoby
 • podporováním snahy o ujednocení si svých myšlenek a umění je vhodně sdělit
 • posilováním schopnosti umět vyřešit problém – postupování cestou pokusu a omylu
 • rozvojem oromotoriky, dechových cvičení
 • rozvojem grafomotoriky
 • rozvojem předmatematických představ

Rozvíjení jemné motoriky a estetického cítění

 • rozvojem v pracovních činnostech 
 • rozvojem ve výtvarných činnostech
 • rozvíjet schopnost zacházení s předměty denní potřeby a s drobnými pomůckami (nůžky, tužka, pastelky…)
 • rozvojem v pravidelném tvoření a tvořením s rodiči

Vytváření základních dovedností, návyků a postojů v oblasti zdravé výživy a péče o zdraví

 • realizace v projektech „Zdravá výživa“ a „Nechci bolavé zoubky“
 • cvičení s prvky jógy  
 • cvičení na gymnastických míčích a overballech
 • rozvoj pohybovaných schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • osvojení si poznatků k podpoře zdraví a bezpečí projekt ,,Červená stát!“, ,,Zahradníček“

Zaměření na ekologii (enviromentální výchova)

 • průběžně pozorovat a analyzovat změny v přírodě projekt ,,Čarodějnice a Morena“
 • rozvoj úcty ke všemu živému - realizace v projektu ,,Den stromů“, ,,Zahradníček“
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, planetou  – projekt ,,Den země“
 • manipulace s přírodním materiálem, s nářadím a náčiním
 • přednášky a vysvětlování o významu třídění odpadu a ochránění přírody


Program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (metoda prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního učení, spontánní sociální učení…)
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (zapojování rodin do chodu MŠ)
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Program dodržuje zásady pro podporu tvořivého myšlení

 • nehodnotit ve smyslu zkoušení, povzbuzovat, jde především o hru
 • dobrovolnost zapojení se do činnosti, umožnit být pouhým pozorovatelem
 • pocit bezpečí (povzbuzovat, dopřát zažít úspěch)
 • humor (zasmát se vtipnému, nezesměšňovat!)
 • radost ze hry
 • pochvala (ocenit jejich snahu)
 • hra (všechny připravené úlohy a aktivity mají být hra, nepřepínat dětské síly)

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10