Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek (dále jen Spolek) je nezávislý subjekt, založený na principu dobrovolnosti, otevřenosti a partnerství s jednotlivci i organizacemi, s nimiž spolupracuje. Spolek je právnická osoba, sdružujícím rodiče, zákonné zástupce žáků a další příznivce školy, zkrátka všechny ty, kdož se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj mateřské a základní školy Strážek.

Chcete-li nám sdělit své podněty, nápady či připomínky, napište nám:  spolek.rodicu.zsamsstrazek@gmail.com

Základní informace 

Název: Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Strážek, L 1512/KSBR Krajský soud v Brně,  IČ 433 78 935, Sídlo: Strážek 27, 592 53

Orgány Spolku jsou voleny z řad členů Spolku. Orgány Spolku jsou:

1. Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Jednání řídí a svolává předseda spolku.

2. Výbor

Členové stávajícího výboru:

 1. Netolická Tereza
 2. Pokorná Marie
 3. Trávníčková Lenka
 4. Kočí Petra
 5. Pličková Ilona
 6. Pivoňková Veronika
 7. Tvarůžková Jana

Statutárním zástupcem Spolku je jeho předseda.

Předsedkyně spolku:  Milada Mašková 
Předsedkyně spolku v rezignaci (od 31. srpna 2021): Petra Pečinková
Místopředsedkyně spolku: Mgr. Kateřina Mazlová
Hospodářka spolku: (vedení pokladny a účtu) :  Ing. Dana Binderová

Účel spolku

Základním posláním Spolku je podporovat rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání ve škole a rozvíjet spolupráci mezi školou a zákonnými zástupci dětí a žáků.
Vést finanční fond spolku a ve spolupráci s vedením školy rozhodovat o jeho využití ve prospěch žáků školy.
Spolupracovat s vedením školy, Školskou radou, Městysem Strážek a napomáhat při plnění výchovně vzdělávacího programu školy.
Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a zájmové činnosti žáků školy i jejich zákonných zástupců.
Napomáhat při organizaci školních a mimoškolních akcí a zajišťovat jejich klidný průběh.
Vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory školy a případné dobrovolné pomoci svých členů.
Přijímat sponzorské dary a společně s vedením školy rozhodovat o jejich využití ve prospěch žáků školy.
Finančně se podílet na zkvalitnění vybavení a zařízení školy a na nákupech učebních pomůcek pro žáky.
Finančně podporovat aktivity školy v rámci rozpočtu spolku schváleném na daný školní rok.
K naplňování svého poslání přispívá Spolek zejména:
 • dobrovolnou prací svých členů
 • materiálními a finančními prostředky
 • podněty, doporučeními a návrhy
 • komunikací s vedením školy
 • zprostředkováním kontaktů mezi rodiči žáků a vedením školy

Členství

Členem Spolku se stává rodič žáka školy, po zaplacení členského příspěvku a rodič dítěte mateřské školy po potvrzení členství svým podpisem.

Členem spolku se může stát i jiná fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a členství potvrdí svým podpisem.  Každý člen má možnost znát stanovy spolku, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů spolku. 

Členský příspěvek bude použit na vzdělávací, zábavní a kulturní akce, na zajišťování, organizování, financování soutěží a jiných akcí pro děti.

Členský příspěvek

Členské příspěvky pro školní rok 2021/2022 ve výši 350 Kč na rodinu se vybírají v hotovosti u třídních učitelů začátkem roku 2022.

Dokumenty ke stažení

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10