Mateřská škola

Informace rodičům k placení školného a stravného za období uzavření provozu školy

Vážení rodiče,

z pověření ředitelky školy vám sdělujeme, že vzhledem k delšímu přerušení provozu školy je možno v měsíci květnu, červnu zastavit placení záloh na stravné a školné. Školné a stravné neplatíte v měsících březen, duben, květen, červen 2021. Platby na tyto měsíce už z vašich účtů proběhly anebo proběhnou. Tímto způsobem vám nabíhají velké přeplatky, které vám budeme muset vracet. Nabízíme vám tímto zastavení placení záloh z vašich účtů. Někteří rodiče to již dle naší evidence udělali. Pokud si včas příkazy k platbám na uvedené měsíce zastavíte, zabráníte tímto přeplatkům na účtu školy v zálohách školné a stravné. Vaše peníze takto zůstanou na vašem účtu. Platby záloh školného a stravného potom nastavíte znovu od září 2021. Přeplatky a případné nedoplatky bude řešit vedoucí stravování do konce první poloviny měsíce července 2021. Účetní vám vaše přeplatky peněz bude vracet během druhé poloviny července a v měsíci srpnu 2021.

Provoz mateřské školy v měsíci červenci bude probíhat od 1.7.2021 do 16.7.2021 vč., tedy 10 pracovních dnů. Za školné v měsíci červenci zaplatíte polovinu částky ze 150,- Kč, tedy 70,- Kč.

Děti s povinnou předškolní docházkou, tedy předškoláci školné neplatí.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Božena Suchánková, vedoucí učitelka

Petra Janová, vedoucí školní jídelny

 

Zápis do mateřské školy proběhně 5. května 2021 - více na podstránce Zápis

 

Provozní doba je stanovena od 6.15 do 15.45 hodin.

Telefonní kontakt – 733 520 641

Škola je certifikovaná značkou RODIČE VÍTÁNI.

Kapacita MŠ je od školního roku 2020/2021 rozšířena na 39 dětí.

Organizační chod je zajištěn ve 2 třídách - MYŠKY a SOVIČKY.

Složení tříd je heterogenní.

Vzdělávání zajišťují 4 učitelky. Disponujeme s funkcí školního asistenta.

 

Profilace mateřské školy

Vytváření předpokladů pro základní vzdělávání

 • posilováním schopnosti koncentrace, vytrvalosti
 • rozvojem smyslového vnímání, především sluchového a zrakového vnímání
 • podporováním schopnosti souvislého vyjadřování, rozšiřováním slovní zásoby
 • podporováním snahy o ujednocení si svých myšlenek a umění je vhodně sdělit
 • posilováním schopnosti umět vyřešit problém – postupování cestou pokusu a omylu
 • rozvojem oromotoriky, dechových cvičení
 • rozvojem grafomotoriky
 • rozvojem předmatematických představ

Rozvíjení jemné motoriky a estetického cítění

 • rozvojem v pracovních činnostech 
 • rozvojem ve výtvarných činnostech
 • rozvíjet schopnost zacházení s předměty denní potřeby a s drobnými pomůckami (nůžky, tužka, pastelky…)
 • rozvojem v pravidelném tvoření a tvořením s rodiči

Vytváření základních dovedností, návyků a postojů v oblasti zdravé výživy a péče o zdraví

 • realizace v projektech „Zdravá výživa“ a „Nechci bolavé zoubky“
 • cvičení s prvky jógy  
 • cvičení na gymnastických míčích a overballech
 • rozvoj pohybovaných schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • osvojení si poznatků k podpoře zdraví a bezpečí projekt ,,Červená stát!“, ,,Zahradníček“

Zaměření na ekologii (enviromentální výchova)

 • průběžně pozorovat a analyzovat změny v přírodě projekt ,,Čarodějnice a Morena“
 • rozvoj úcty ke všemu živému - realizace v projektu ,,Den stromů“, ,,Zahradníček“
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, planetou  – projekt ,,Den země“
 • manipulace s přírodním materiálem, s nářadím a náčiním
 • přednášky a vysvětlování o významu třídění odpadu a ochránění přírody


Program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (metoda prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního učení, spontánní sociální učení…)
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (zapojování rodin do chodu MŠ)
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Program dodržuje zásady pro podporu tvořivého myšlení

 • nehodnotit ve smyslu zkoušení, povzbuzovat, jde především o hru
 • dobrovolnost zapojení se do činnosti, umožnit být pouhým pozorovatelem
 • pocit bezpečí (povzbuzovat, dopřát zažít úspěch)
 • humor (zasmát se vtipnému, nezesměšňovat!)
 • radost ze hry
 • pochvala (ocenit jejich snahu)
 • hra (všechny připravené úlohy a aktivity mají být hra, nepřepínat dětské síly)

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10