Mateřská škola

Od května 2019 má mateřská škola navýšenou povolenou kapacitu přijatých dětí ze současných 32 na 39 dětí! Ke dni 14. 6. 2019 je kapacita obsazena.

Profilace

Vytváření předpokladů pro základní vzdělávání

 • posilováním schopnosti koncentrace, vytrvalosti
 • rozvojem smyslového vnímání, především sluchového a zrakového vnímání
 • podporováním schopnosti souvislého vyjadřování, rozšiřováním slovní zásoby
 • podporováním snahy o ujednocení si svých myšlenek a umění je vhodně sdělit
 • posilováním schopnosti umět vyřešit problém – postupování cestou pokusu a omylu
 • rozvojem oromotoriky, dechových cvičení
 • rozvojem grafomotoriky
 • rozvojem předmatematických představ

Rozvíjení jemné motoriky a estetického cítění

 • rozvojem v pracovních činnostech – nově zapojujeme projekt ,,Polytechnická výchova“ se zaměřením především na šroubování a sestavování z nových stavebnic
 • rozvojem ve výtvarných činnostech
 • rozvíjet schopnost zacházení s předměty denní potřeby a s drobnými pomůckami (nůžky, tužka, pastelky…)
 • rozvojem v pravidelném keramickém tvoření a tvořením s rodiči

Vytváření základních dovedností, návyků a postojů v oblasti zdravé výživy a péče o zdraví

 • realizace v projektech „Zdravá výživa“ a „Nechci bolavé zoubky“
 • cvičení s prvky jógy  
 • cvičení na gymnastických míčích a overballech
 • rozvoj pohybovaných schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky
 • osvojení si poznatků k podpoře zdraví a bezpečí projekt ,,Červená stát!“, ,,Zahradníček“

Zaměření na ekologii (enviromentální výchova)

 • průběžně pozorovat a analyzovat změny v přírodě projekt ,,Čarodějnice a Morena“
 • rozvoj úcty ke všemu živému - realizace v projektu ,,Den stromů“, ,,Zahradníček“
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, planetou  – projekt ,,Den země“
 • manipulace s přírodním materiálem, s nářadím a náčiním
 • přednášky a vysvětlování o významu třídění odpadu (sběr papíru)


Program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (metoda prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního učení, spontánní sociální učení…)
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Program dodržuje zásady pro podporu tvořivého myšlení

 • nehodnotit ve smyslu zkoušení, povzbuzovat, jde především o hru
 • dobrovolnost zapojení se do činnosti, umožnit být pouhým pozorovatelem
 • pocit bezpečí (povzbuzovat, dopřát zažít úspěch)
 • humor (zasmát se vtipnému, nezesměšňovat!)
 • radost ze hry
 • pochvala (ocenit jejich snahu)
 • hra (všechny připravené úlohy a aktivity mají být hra, nepřepínat dětské síly)

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10