ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Motto školy: „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“

Škola předává základ zkušeností a dovedností pro budoucí život. Dnešní svět je rozmanitý a nabízí člověku svobodně se rozhodovat, jak chce žít a čeho chce dosáhnout. Každý rodič hledá ty správné cesty k tomu, aby byl spokojený a šťastný s celou svojí rodinou.

Jako děti se rodíme s touhou učit se a poznávat, na nás dospělých je, abychom tuto touhu dítěte naplňovali a správně ho vybavili i na jeho cestu životem. Setkání se školou a roky povinné školní docházky musí být pro dítě nejen příjemné, ale především v ní musí získat kvalitní základy všeobecného vzdělání.

Abyste mohli vybrat pro vaše dítě tu správnou školu, musíte o ní něco vědět.

Základní škola a Mateřská škola Strážek nabízí své služby v moderním komplexu budov v centru obce. Mezi její přednosti patří bezbariérová úprava prostor, blízkost autobusové zastávky a klidné prostředí. ZŠ je úplná s devíti ročníky v šesti třídách. Poskytuje kromě předškolního, základního a zájmového vzdělávání i vzdělávání speciální. Její kapacita je 230 žáků. K výuce je k dispozici 12 učeben, z toho 3 odborné včetně knihovny. Škola se zapojila do projektu EU – peníze školám a výrazně tak zlepšila podmínky a vybavení školy v souladu s aktuálními trendy moderních informačních technologií.

Mateřská škola je umístěna v nově zrekonstruovaných prostorách. Předškolní vzdělávání probíhá od školního roku 2013/2014 ve dvou třídách. Součástí školy je školní jídelna, kuchyň a školní družina. Škola využívá tělocvičnu a hřiště, které se nachází mimo školní areál. Je zde zřízeno odloučené pracoviště Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem.

Jako doplňkovou činnost nabízíme stravování pro veřejnost.

Službu nabízí:

 • motivovaný a stále se vzdělávající tým pedagogů
 • ochotný provozní personál dbá o čistotu prostředí a kvalitní zdravou stravu
 • maximálně vstřícný zřizovatel školy Městys Strážek finančně a materiálně zajišťuje bezproblémový provoz školy

Výchovně vzdělávací práce školy:

 1. Je pro nás důležité, co žák bude umět, ale ještě důležitější je, jaký člověk z něj vyroste.
 2. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který klade důraz na metody a formy výuky, které vedou k naplňování všech klíčových kompetencí. Úspěch vzdělávací práce je pak založen na uplatňování správných výchovně vzdělávacích strategií.
 3. Úspěšnost školy je dána schopností vzdělávat každé dítě. Vytváříme atmosféru, která je podnětná, jednotliví žáci jsou zatěžování přiměřeně, tak aby každý žák dosáhl svého maxima a zažil úspěch. S neúspěchem se žáci učí vyrovnávat.
 4. Škola se profiluje i vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti jsou vyučováni v kmenových třídách dle individuálních vzdělávacích plánů. Od 1.9.2010 bylo na škole umožněno vzdělávání v oboru Základní škola speciální. V přizpůsobených podmínkách a za odborného pedagogického vedení si žákyně osvojuje některé základní vědomosti, dovednosti a návyky, které jí umožňují získat jistou míru soběstačnosti a hledat cesty komunikace s okolím.
 5. Podporujeme tvořivé aktivity žáků, činnostní učení, organizujeme projekty. Jejich konkrétní zaměření uvádíme v plánu práce.
 6. Otevíráme prostor pro všechny – spolupracujeme s rodiči a komunitou obce, odbornými poradenskými zařízeními.
 7. Zajišťujeme mimoškolní aktivity a zájmové kroužky. Připravujeme kulturní vystoupení k různým slavnostem během roku.
 8. Celkové hodnocení školy je součástí Výroční zprávy školy.
 9. Žáci  mají možnost zapojit se do činnosti Školního parlamentu.

Napsat komentář