Projekt „Předškolák“

Název:

PŘEDŠKOLÁK

Autor:

Bc. Kateřina Dvořáčková

Realizace:

MŠ Strážek, II. třída „Sovičky“

Typ projektu:

Společný projekt pro děti v posledním roce předškolní docházky, zaměřený na rozvoj jedince ve všech třech stránkách osobnosti(bio-psycho-sociální). Probíhá napříč vzdělávací činností třídy. Pravidelně dvakrát týdně zařazována práce s pracovními sešity.

 

Smysl projektu:

 Připravit děti v posledním roce předškolní docházky na radostný vstup do první třídy ZŠ. Posilovat tyto oblasti:  sluchové a zrakové vnímání, paměť, myšlení, fantazii, hrubou a jemnou motoriku, oromotoriku, rozumové schopnosti, výslovnost jednotlivých hlásek, slovní zásobu, gramatickou složku řeči, rytmické cítění, jazykový cit a schopnost souvislého vyjadřování.

 

Výstup:

Pracovní sešity: Grafomotorika předškoláka a Matematika předškoláka, jednotlivé pracovní listy, Rozloučení s předškoláky

Předpokládané cíle:

Rozumové:

děti:

- získávají předčtenářské a předmatematické dovednosti

- udržují záměrnou pozornost

- projevují zájem o nové věci

- odlišují hru od systematické povinnosti

Psychomotorické:

děti:

- rozvíjí grafomotorické dovednosti

- vnímají vlastní tělesné schéma

Sociální:

děti:

- spolupracují s dospělým

- spolupracují s dětmi

- aktivně komunikují, vyjednávají, domlouvají se

- zvládají odloučení

- důvěřují vlastním schopnostem

- dodržují společně dohodnutá pravidla

Předpokládané činnosti:

- grafomotorika

- práce s pracovními sešity ,,Matematika předškoláka“ a ,,Písanka předškoláka

- práce s pracovními listy

- manipulační činnosti

Organizace:

 

Září  - červen

Předpokládané výukové metody:

 

-        metody slovní – rozhovor, diskuze,  vysvětlování

-        metody názorně demonstrační – předvádění činností, pozorování

-        metody praktické – grafické a výtvarné činnosti

-        metody řešení problému

-        didaktické hry

Předpokládané pomůcky:

Pracovní sešity, pracovní listy, tužka č.1, trojhranné pastelky, silný fix, tabulka s krupicí, dida materiály

Způsob prezentace projektu:

 

Nástěnky v šatně  a chodbě MŠ. Fotografie na webu školy.

Vystoupení pro rodiče ,,Rozloučení s předškoláky“

Způsob hodnocení:

 

Společně pedagog x dítě, slovní, razítko sovičky.

 

Napsat komentář