Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je uložen na přístupném místě ve škole, v chodbě před ředitelnou školy a na webu ho najdete na stránce ke stažení.

Co je Školní vzdělávací program?

  •           Školní vzdělávací program je školský dokument, který vychází z cílů vzdělávání, které jsou zakotveny v Národním programu vzdělávání a v rámcových vzdělávacích programech (dále jen RVP).  Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Každá škola si je vytváří sama podle zásad stanovených v příslušném Rámcovém vzdělávacím programu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.                                                                                  

Na naší škole vyučujeme podle následujících vzdělávacích programů:      

  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV), od 1. 9. 2016 a dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2017
  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ( ŠVP ZV – LMP), od 1. 9. 2007.      
  • Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální ( ŠVP ZŠS), od 1. 9. 2010.

Celé dokumenty jsou uloženy na přístupném místě ve škole (sborovny, ředitelna) – je možnost do nich nahlédnout, pořizovat si opisy, udělat výpisy, případně kopie.

            Hlavní cíle ŠVP ZV vychází z cílů vzdělávání zakotvených v RVP. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Proto usilujeme především o naplňování těchto cílů:                                              

  –         umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení    

 -          podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 -          vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci                                                      

 -         rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i                       druhých                                                                                                                                 

-          připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné                osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti                                  

  -          vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání                      životních situací                                                                                                            

  -          rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě                                         -          učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně                          odpovědný                                                                                                                          

  -          vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním                      hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi                                                          

  -          pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými                            možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při                        rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Základními stavebními kameny našeho ŠVP jsou:

-          vzdělávání v souvislostech

-          práce s různými zdroji informací

-          individualizace vzdělávání a individualizované hodnocení

-          partnerské vztahy

-          plánování delších časových období

-          dobrá návaznost základního vzdělávání na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině

-          vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a vzdělávání žáků nadaných

        Náš ŠVP ZV  vytváří tým pedagogů tak, abychom zajistili velmi dobré vzdělávací podmínky pro všechny žáky.

                                                                                                 Mgr. Jaroslava Zelinková