Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ

Informace o organizaci a průběhu zápisu k základnímu vzdělávání a kritéria přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

1. Termín zápisu:  duben 2023

2. Místo konání zápisu: ZŠ a MŠ Strážek, Strážek 27, 592 53, budova 1. stupně

3. Ředitelka školy zveřejní kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

4. Zákonní zástupci se mohou v místě školy předem zapsat do časového harmonogramu příchodu k zápisu

5. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o

možnosti odkladu povinné školní docházky

6. Průběh zápisu: (může nastat změna podle aktuálně platného opatření vlády)

 • rozhovor se zákonným zástupcem (nejvýše 20 minut), rozhovor s dítětem – motivování, orientační posouzení školní připravenosti, hry, možnost prohlídky školy
 • zahájení správního řízení – předložení dokladů (průkazu totožnosti zákonných zástupců, rodného listu dítěte), předložení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádosti o odklad plnění povinné školní docházky podepsané zákonnými zástupci, vyplnění zápisového lístku
 • ukončení správního řízení – ředitelka školy vydá bez zbytečného odkladu rozhodnutí o přijetí nebo rozhodnutí o odkladu, při nedoložení požadovaných dokladů se správní řízení přeruší, podpis rozhodnutí o přijetí oběma zákonnými zástupci
 • škola zákonné zástupce informuje, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, předává doporučení MŠMT „Jak můžete pomoci svým dětem“.

7. Ředitel školy zveřejní výsledky zápisu k základnímu vzdělávání vyvěšením seznamu

v místě školy a na webových stránkách školy www.zs-msstrazek.cz

Pokud chcete pro své dítě ze závažných důvodů zvolit individuální vzdělávání (dále jen IV), naše škola respektuje takové rozhodnutí zákonných zástupců. Po přijetí Vás seznámíme s pravidly IV a  online podporou vzdělávání. Zkušenosti pedagogů 1. a 2. stupně základní školy s online výukou  v době distančního vzdělávání, mnoho nástrojů a digitálních učebních materiálů Vám může být k dispozici.  

KRITÉRITA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v ZŠ a MŠ Strážek

K základnímu vzdělávání budou přijaty děti podle následujících kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu v obci Strážek (dle místa spádové školy)

2. děti, které je povinen zákonný zástupce přihlásit k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku podle § 36 odst. 4 školského zákona do naplnění maximální kapacity základní školy

Podrobné informace:

 • Rodiče (oba zákonní zástupci) se osobně dostaví k zápisu a přinesou rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz
 • Zákonní zástupci vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud žádají o odklad, tak vyplní Žádost o odklad (žádosti jsou ke stažení na www.zs-msstrazek.cz).
 • DŮLEŽITÉ!  Oba zákonní zástupci vlastnoručně podepíší žádost a rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, aby bylo prokazatelné, že zápis do základní školy projednali a jednají ve vzájemné shodě.

Podáním Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se zahajuje správní řízení, ve kterém ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí.

Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2017.  Dítě narozené od 1. září 2017 do 30. června 2018 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 je vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Dle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  
 • Odklad povinné školní docházky – není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději v den zápisu pro školní rok, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 •  Žadatel o odklad, doloží potřebné náležitosti, tj. doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad plnění povinné školní docházky je nutno uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce.
 • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, nebo jim byl odklad povolen v předchozím školním roce.
 • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
 • V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, je možné domluvit náhradní termín.

Ve Strážku dne 1. 9. 2022                         Mgr. Ilona Pličková, zásptupkyně ředitele školy

Ke stažení:

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10