Zápis do ZŠ

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

  • Termín zápisu: středa 8. dubna 2020
  • Rodiče (oba zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
  • Rodiče vyplní žádost o zápis k základnímu vzdělávání. Žádost rodiče vyplňují buď přímo u zápisu nebo si ji mohou přinést vyplněnou.
  • DŮLEŽITÉ!  Oba zákonní zástupci musí vlastnoručně podepsat žádost a rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Podáním této žádosti se zahajuje správní řízení, ve kterém ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí.

Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2014.  Dítě narozené od 1. září 2014 do 30. června 2015 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Dle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  
  • Odklad povinné školní docházky – není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději v den zápisu pro školní rok, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  •  Žadatel o odklad, doloží potřebné náležitosti, tj. doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad plnění povinné školní docházky je nutno uplatnit v době  od 1. dubna do 30. dubna, je také možné žádost podat v den zápisu.
  • K zápisu se musí dostavit i ti zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky nebo jim byl odklad povolen v předchozím školním roce
  • Při dlouhodobé nemoci dítěte nebo z jiného důvodu přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
  • V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, je možné domluvit náhradní termín.

V případě nejasností je možné domluvit osobní konzultaci s ředitelkou školy.

Ve Strážku dne 23. 10. 2019 Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy


Ke stažení:

Přidáno 27. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10