Informace k provozu školy od 12. dubna 2021 do odvolání

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021. Podrobné informace k organizaci provozu školy:

 Od 12. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost dětí a žáků ve škole dle mimořádného opatření MZd - ZDE:

v mateřských školách

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
 • dětem zaměstnanců vybraných profesí

v základních školách

 • žákům 1. stupně ve škole, a to rotačním způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd

Ředitelka školy konzultovala dne 8. 4. 2021 s ministerstvem školství ČR a obdržela písemné vyjádření ve znění : Prezenční výuku všech pěti tříd 1. stupně (počet žáků je do 75) v základní škole  nelze umožnit, protože budova 1. stupně není stavebně zcela oddělena od budovy 2. stupně, včetně zařízení školního stravování. 

v lichém týdnu se prezenčně vzdělává 1., 3. a 5. ročník (2. a 4. ročník se vzdělává distančně)

v sudém týdnu se prezenčně vzdělává 2. a 4. ročník (1., 3. a 5. ročník se vzdělává distančně)

 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • žákům zaměstnanců vybraných profesí

vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

ve školní družině

 • žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky

v základní umělecké škole (výuka pod ART prezenčně zahájena nebude)

 • na individuálních konzultacích jeden žák a jeden pedagogický pracovník, čas konzultace sdělí učitelé

Od 12. dubna bude obnoven provoz zařízení péče pro přihlášené žáky, kteří se účastní prezenční výuky za dodržení podmínky homogenity tříd.

Informace o organizaci výuky náboženství: výuka bude nadále probíhat v úterý distančním způsobem v Teams 

pro 1. a 2. r. 13.40 - 14.25 

pro 3. až 8. r. 14:30 - 15. 15

Homogenita tříd je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Knihovna zůstává uzavřena.

Jídelna

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, mají obědy přihlášeny. Pokud nebudou mít o stravování zájem, je nutné obědy odhlásit u vedoucí jídelny na tel. 604 725 965. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost odebírat dotované obědy do jídlonosičů, musí se přihlásit u vedoucí jídelny.

Ochrana úst a nosu

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku, ale doporučujeme respirátor

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021 ZDE

Testování

MŠMT dne 9. 4. 2014 aktualizovalo manuál k testování https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12. 4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a opatřením vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

- se zakazuje osobní přítomnost dětí/žáků na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

- seznam příznaků Covid u dětí a žáků ZDE

- tento test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů

- test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak

- k testování budou použity neinvazivní Ag testy Singclean , které nám byly dodány z MŠMT

- test si provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. (V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

- povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

- dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření.

Vážení rodiče,  vše předem uvedené je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít. Pokud však Váš souhlas neobdržíme, nebude Vašemu dítěti umožněna osobní přítomnost ve škole. Pokud s testováním nebo ochranou dýchacích cest nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci. V takovém případě však nebude zajišťována distanční výuka. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, můžeme poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům studijní podporu na dálku.

Před prvním testováním 12. 4. nebo 19. 4. žák přinese do školy Čestné prohlášení zákonného zástupce – ZDE ( je možné napsat rukou)

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách – ZDE

PŘI ZÁHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY v lichém týdnu dne 12. dubna pro 1., 3. a 5. ročník a v sudém týdnu dne 19. dubna pro 2. a 4. ročník je vstup do budovy žákům umožněn až od 7. 15 hodin z  důvodu provedení prvního testování a poučení žáků. V následující dny je už běžný provoz školy od 6. 25 hodin, do 15: 00 je provoz školní družiny, od 15. 00 do 16. 00 je provoz zařízení péče pouze pro přihlášené žáky.

Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, případné drobné úpravy rozvrhu distanční výuky včas oznámí třídní učitelé.

Do pondělí 12. 4. do 12. 00 hodin sdělí třídním učitelům žáci zájem o skupinové konzultace, které mohou probíhat pro žáky 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáky 9. ročníku k přípravě na přijímací zkoušky. Dle zájmu bude upřesněn den a čas konzultací.

Rodiče dětí a žáků vybraných profesí zájem o umožnění osobní přítomnosti jejich dětí ve škole telefonicky nahlásí vedoucí provozu Ivaně Červinkové na tel. 739251369. Pokud chtějí, aby dítě nastoupilo již v pondělí 12. 4., sdělí zájem do pátku 9. dubna do 14. 00 hodin.

Jako ředitelka a statutární orgán orgánu veřejné moci jsem povinna se řídit legislativou, vydanými nařízeními a opatřeními vlády ČR. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny.

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ZDE

8. dubna 2021, aktualizace 9. dubna 2021   Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 8. 4. 2021, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10