OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH K ZÁPISU DO MŠ - aktuálně k 24. 4. 2020

Zveřejňujeme informace k průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ve Strážku. Všechny pokyny jsou zpracovány v přiloženém dodatku č. 1 Směrnice o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době mimořádných opatření včetně Kritérií k přijetí.
OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH K ZÁPISU DO MŠ - aktuálně k 24. 4. 2020

Úřední dny ředitelství ZŠ a MŠ Strážek pro možnost podání dokladů k zápisu jsou:

pondělí 4. května 2020 v době 8.00 - 13. 00 hodin, čtvrtek 14. května 2020 v době 8. 00 - 15. 00 hodin                                                         

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy (dále jen MŠ) ve Strážku bude probíhat od 2. května do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v souladu s Opatřením ministerstva školství ze dne 3. dubna 2020 k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021. Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, podle školského zákona. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje mimořádný průběh zápisu.

Zákonný zástupce dítěte v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 podá přihlášku a doloží potřebné doklady. Proběhne formální část zápisů a správní řízení s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona). Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí, zákonný zápis obdrží registrační číslo žádosti. Rozhodnutí o výsledcích zápisu bude zveřejněno pod registračními čísly dálkových způsobem na www.zs-msstrazek.cz.

  • ve lhůtě nejdéle dne 31. 5. 2020

Podání žádosti je podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů možné doručit následujícími způsoby:

1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

2. poštou,

3. osobním podáním dne 4. května 2020 v době od 8.00 do 13. 00 hodin, v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Plné znění  Dodatku č. 1 Směrnice o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době mimořádných opatření včetně Kritérii k přijetí ke stažení zde

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona a doručí doklady, kterými jsou

             Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - formulář zde

             Čestné prohlášení zákonných zástupců o očkování dítěte - formulář zde

             Kopie očkovacího průkazu dítěte                                                      

             Čestné prohlášení zákonných zástupců k průběhu zápisu - formulář zde

             Souhlas se zpracováním osobních údajů - formulář zde

Doložení řádného očkování dítěte: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované včetně kopie očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ve Strážku dne 11. 4. 2020

                                                                   Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Strážek

Přidáno 24. 4. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10