ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Dne 19. 3. 2020 byly aktualizovány pokyny k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

TERMÍNY OSOBNÍHO ODEVZÁDNÍ DOKLADŮ K ZÁPISU DO 1. třídy: (nutné dodržovat platná hygienická opatření)

čtvrtek 2. 4. 2020 v době 11.00 - 14:00 hodin

pondělí 6. 4. 2020 v době 9. 00  - 13: 000

pondělí 20. 4. 2020 v době 9: 00 - 13. 00 hodin

čtvrtek 30. 4. 2020 v době 9:00 -13. 00 hodin

Aktualizace pokynů k zápisu do 1. třídy

 dne 19. 3. 2020 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021  se v ZŠ a MŠ Strážek koná ve středu 8. dubna 2020 v době od 12.00 do 16.00 hodin v budově 1. stupně základní školy.

Zápis k základnímu vzdělávání se dne 8. dubna 2020 za přítomností dítěte a zákonných zástupců nebude konat!

Dle opatření ministra školství ze dne 18. 3. 2020 dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Rodiče vyplní formuláře, které si po domluvě na tel. 731 107 933 vyzvednou u ředitelky školy nebo si je mohou vytisknout sami (viz přílohy níže) a doručí je na adresu školy v období   od 1. dubna do 30. dubna 2020. Rodiče předají škole k zápisu následující doklady:

1. vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář zde) nebo Žádost o odklad (formulář zde)

2. Zápisní list (formulář zde)

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář zde)

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

Doklady mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

  • osobně ředitelce školy v termínech, které budou zveřejněny do konce měsíce března na webových stránkách www.zs-msstrazek.cz
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Strážek, Strážek 27, 592 53 Strážek
  • e-mailem s elektronickým podpisem (naskenované, vlastnoručně podepsané, nelze jen poslat prostý email! ) na adresu zs.strazek@seznam.cz

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy telefonicky na čísle 731 107 933 v pracovní dny v době od 8 do 10 hodin.

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

KRITÉRITA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v ZŠ a MŠ Strážek

K základnímu vzdělávání budou přijaty děti podle následujících kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu v obci Strážek (dle místa spádové školy)

2. děti, které je povinen zákonný zástupce přihlásit k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku podle § 36 odst. 4 školského zákona do naplnění maximální kapacity školy (kapacita školy je 230 žáků, ve školním roce 2019/2020 ji navštěvuje 87 žáků).

Zapsáno bude maximálně 30 dětí tj. jedna třída.

Podrobné informace:

  • Zákonní zástupci vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud žádají o odklad, tak vyplní Žádost o odklad, Zápisní list a Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Oba zákonní zástupci musí vlastnoručně podepsat žádost o přijetí nebo žádost o odklad k základnímu vzdělávání

Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2014.  Dítě narozené od 1. září 2014 do 30. června 2015 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2014 je vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Dle ustanovení § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.  
  • Odklad povinné školní docházky – není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději v den zápisu pro školní rok, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  •  Žadatel o odklad, doloží potřebné náležitosti, tj. doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad plnění povinné školní docházky je nutno uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce.
  • Povinnost zápisu mají i zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, nebo jim byl odklad povolen v předchozím školním roce.

Doporučení MŠMT: Jak můžete pomoci svým dětem? zde

 

Ve Strážku dne 19. 3. 2020                                  Anna Knoflíčková, ředitelka školy

Přidáno 31. 3. 2020, autor: Anna Knoflíčková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Logo Strážek
Kraj Vysočina
Partneři školy
IKAP II
Partner #1
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Partner #2
Partner #3
Partner #4
Partner #5
Partner #6
Partner #7
Partner #8
Partner #9
Partner #10